REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Sklepu Internetowego i Warunkami Świadczenia Usług audytów językowych zamówionych poprzez Sklep Internetowy. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
Warunki świadczenia usług audytów językowych zamówionych poprzez Sklep Internetowy dostępne są pod adresem: https://focusaudits.eu/pl/warunki-swiadczenia-uslug-audytow/

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://focusaudits.eu/pl/sklep,
2. Sklep internetowy, działający pod adresem https://focusaudits.eu/pl/sklep (zwany dalej: „Sklep” lub „Sklep internetowy Focus Audit Tool”), jest prowadzony przez Skrivanek sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Konstytucji 6/75, 00-550 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024886, NIP: NIP: 634-22-45-400, REGON: 273716037 (zwaną dalej „Skrivanek”).
3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
a. adres pocztowy: ul. Podlaska 12, 20-304 Lublin;
b. numer telefonu: +48 601 587 888 oraz +48 790 288 381;
c. adres poczty elektronicznej: contact@focusaudits.eu.
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 10:00-15:00 CET/CEST.
6. Regulamin Sklepu internetowego Focus Audit Tool umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://focusaudits.eu/pl/regulamin-sklepu-internetowego/ w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem Umowy.

§ 2. Definicje

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie niżej przedstawionych pojęć:
a. Formularz zamówienia – interaktywny Formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
b. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsument, Przedsiębiorca na prawach Konsumenta oraz Przedsiębiorca.
c. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
d. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
e. Produkt/Usługa – oferowana przez Sprzedawcę Usługa testu poziomującego/audytu językowego świadczona wyłącznie drogą elektroniczną.
f. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
g. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
h. Regulamin – Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego i warunki świadczenia usług, określający zasady korzystania ze Sklepu, jak również obowiązki i prawa zarówno Sprzedawcy jak i Klienta.
i. Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę znajdujący się pod adresem: https://focusaudits.eu/pl/sklep/.
j. Sprzedawca – Skrivanek sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Konstytucji 6/75, 00-550 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024886, NIP: 634-22-45-400.
k. Umowa Sprzedaży – Umowa zawarta na odległość, Umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.
l. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
m. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu

1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep Produktów są cenami końcowymi (ostatecznymi) brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
2. W celu prawidłowego obliczenia ceny końcowej (ostatecznej) widniejącej na stronie Sklepu, niezbędne jest wskazanie kraju siedziby lub zamieszkania, na stronie Formularza Zamówienia.
3. Ceny widniejące na stronie Sklepu, jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową i zaproszenie do złożenia zamówienia, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący, na potrzeby zawarcia konkretnej umowy, zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
4. Zaproszenie do złożenia zamówienia, jest kierowane do:

a. Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, których krajem zamieszkania jest Polska;
b. Przedsiębiorstw posiadających swoją siedzibę w dowolnym kraju Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej.

5. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
6. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiaturą lub innym urządzeniem umożliwiającym poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz aktywne konto e-mail. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
7. Strona Sklepu posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia w Formularzu zamówienia.
10. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w drodze korespondencji elektronicznej z Klientem.

§ 4. Zasady składania zamówień

1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich Formularzy dostępnych na stronach Sklepu.
2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska (oraz nazwy firmy w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą), adresu zamieszkania/siedziby, adresu e-mail oraz numeru telefonu. W przypadku chęci otrzymania Faktury VAT należy podać prawidłowe dane niezbędne do wystawienia faktury.
3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, a następnie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie Zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w Formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą.
4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 2.
5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
6. Złożenie Zamówienia (nawet, jeśli od razu zostało opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty nabycia określonego Produktu.
7. Do finalnego zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi dopiero wówczas, gdy Sprzedający prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

§ 5. Sposoby i terminy płatności

1. W Sklepie istnieje możliwość płatności wyłącznie przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.
2. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.
3. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą wyżej wymienionego sposobu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
4. Faktura za Zamówienie wystawiana jest do 15. dnia kolejnego miesiąca względem tego, w którym nastąpiła sprzedaż danej usługi, i dostarczana w formie elektronicznej na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 2.

§ 6. Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Dostęp do Produktu w formie jednorazowego linku do audytu zostanie wysłany na podany przez Klienta adres lub adresy e-mail w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
2. Wyniki audytu w formie raportu w wersji elektronicznej (plik PDF) zostaną przekazane na podany przez Klienta adres lub adresy e-mail w przeciągu maksymalnie 2 dni roboczych od poprawnego ukończenia audytu.
3. W przypadku zakupu więcej niż jednego Produktu dla więcej niż jednej osoby, Klient zobowiązuje się podać dane osób, do których powinny zostać wysłane dostępy do Produktu. W przypadku braku podania tych danych, Sprzedawca wyśle dostępy do Produktów na główny adres wskazany w Formularzu zamówienia.
4. Produkt uważa się za dostarczony w chwili, gdy Klient otrzymał link umożliwiający dostęp do Produktu (audytu).
5. Link umożliwiający dostęp do Produktu (audytu) pozostaje aktywny przez okres 1 miesiąca od dodania, chyba że Sprzedawca i Klient postanowią inaczej.
6. Do korzystania z Produktów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura i myszka lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wprowadzanie tekstu oraz wybieranie odpowiedzi;
b. system operacyjny: Windows, ChromeOS, MacOS, Android lub iOS (z wyłączeniem Produktów, w opisie których stwierdzono inaczej);
c. przeglądarka internetowa Google Chrome lub Mozilla Firefox w najnowszej dostępnej wersji;
d. dostęp do urządzenia z głośnikami i mikrofonem lub zestawem słuchawkowym z mikrofonem;
e. zainstalowany program Skype lub WhatsApp oraz posiadanie aktywnego konta użytkownika;
f. możliwość odtwarzania plików audio oraz nagrywania dźwięku;
g. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Produktu bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu określonego powyżej rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na Formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w § 7 pkt. 1 nie wywołuje skutków prawnych.
5. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Klientowi w formie elektronicznej.
6. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie,
n. oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a Usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z § 7 pkt. 1, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.

§ 8. Reklamacje

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne spowodowane słabym łączem internetowym Klienta.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące braku zgodności z umową lub niedostarczenia Produktu.
3. Reklamację z tytułu braku zgodności z umową lub niedostarczenia Produktu należy zgłosić pisemnie drogą elektroniczną na podane adres Sprzedawcy określony w § 1.
4. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się, że uznał reklamację.

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
2. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta oraz zastosowaniem plików cookies w witrynie internetowej Sprzedawcy reguluje aktualna Polityka Prywatności Sprzedawcy, dostępna pod adresem: https://focusaudits.eu/pl/zasady-ochrony-prywatnosci/
3. Dane mogą zostać udostępnione innym administratorom danych osobowych jedynie w celu wykonania umowy.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim lub w języku angielskim.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów na sprzedaż Usług zawieranych drogą elektroniczną.
3. W przypadku sporów związanych z Regulaminem oraz do umów zawartych na jego podstawie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
4. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania kodeksu dobrych praktyk (kodeksu postępowania) dostępnym pod adresem: https://focusaudits.eu/pl/kodeks-postepowania/
6. Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu w języku polskim a treścią Regulaminu w języku angielskim, wiążąca jest polska wersja językowa.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 marca 2023 roku.

Załącznik nr 1. Wzór Formularza odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 1. do Regulaminu.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Skrivanek sp. z o.o., Plac Konstytucji 6/75, 00-550 Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: ul. Podlaska 12, 20-304 Lublin, Polska
+48 601 587 888 | +48 790 288 381;
contact@focusaudits.eu

Ja(*)/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim(*)/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy(*)/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów):

Adres Konsumenta(-ów):

Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli Formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.