Kodeks postępowania

Wprowadzenie

W naszej działalności kierujemy się zasadami odpowiedzialności, rzetelności i uczciwości. Są to podstawowe wartości, które pozwalają nam być rzetelnymi pracodawcami, współpracownikami i przedstawicielami naszej branży.

Tworzymy długotrwałą współpracę z pracownikami i kontrahentami (zwanymi dalej „specjalistami językowymi”), klientami, dostawcami oraz innymi partnerami biznesowymi. Stale doskonalimy i rozwijamy nasze usługi w zakresie nauki języków obcych, audytowania i tłumaczeń, a także innych dziedzin związanych z nauką języków i tworzeniem tekstów. Wiemy, że nasi pracownicy i specjaliści językowi są naszym największym atutem, dlatego zapewniamy otwarte, uczciwe i pełne szacunku środowisko pracy. Za reputację firmy i prestiż pracodawcy w społeczności odpowiada każdy pracownik firmy i specjalista językowy.

Celem niniejszego kodeksu postępowania jest jasne określenie zasad naszej pracy oraz etyki biznesowej, które są kluczem naszego działania. Ten kod został napisany tak, aby nasze zasady działania były jednakowo znane zarówno naszym specjalistom językowym, jak i partnerom. Kodeks postępowania nie obejmuje wszystkich możliwych pytań, które mogą się pojawić. Ufamy, że nasi pracownicy i specjaliści językowi, reprezentujący interesy firmy Skrivanek, podejmują decyzje w kwestiach, które nie zostały tu poruszone, kierując się wymogami prawa i naszymi trzema podstawowymi zasadami – odpowiedzialności, rzetelności i zaufania. W przypadku jakichkolwiek niejasności, zwróć się do kierownictwa bądź koordynatora z ramienia firmy Skrivanek w celu uzyskania niezbędnych konsultacji.

Kodeks postępowania dotyczy w równym stopniu kierownictwa firmy, każdego pracownika i specjalisty językowego. Zasady niniejszego kodeksu postępowania są również przestrzegane w naszej codziennej działalności, we współpracy z naszymi klientami, dostawcami i partnerami.

1. Przestrzegamy prawa i zachowujemy się z poszanowaniem lokalnych tradycji kulturowych

Naszą działalność prowadzimy zgodnie z lokalnymi przepisami, które określają zasady prowadzenia działalności gospodarczej, uczciwe praktyki handlowe, prawo pracy, ochronę danych osobowych, standardy bezpieczeństwa pracy, przepisy podatkowe i inne aspekty działalności gospodarczej. Udzielamy rzetelnych informacji na temat naszej działalności finansowej, przeciwstawiamy się korupcji, uważamy, że wszelkie zbędne płatności i prezenty są niedopuszczalne oraz opowiadamy się za zdrową konkurencją.

Skrivanek dokłada wszelkich starań, aby zrobić wszystko, co konieczne, aby kierownictwo firmy, pracownicy, specjaliści językowi i partnerzy przestrzegali tych praw, zasad oraz standardów.

Zachowujemy się także z szacunkiem do lokalnych tradycji kulturowych, a także przestrzegamy ich, o ile nie są one sprzeczne z prawem. W takich przypadkach ustawodawstwo jest na pierwszym miejscu.

2. Pracujemy razem

Nasi pracownicy oraz specjaliści językowi pracują wspólnie jako zespół Skrivanka. Naszą pracę cechuje odpowiedzialność i dbanie o wysoką jakość obsługi klienta.

Zachęcamy naszych pracowników i specjalistów językowych do wypowiadania się i obrony ich opinii. Jest to szczególnie pożądane w aspekcie nieuzasadnionych wymagań lub niedopuszczalnych działań firmy Skrivanek, klientów lub współpracowników. Zachęcamy pracowników i specjalistów językowych do zgłaszania podejrzeń lub obaw związanych z możliwym złośliwym, nieetycznym lub w inny sposób niedopuszczalnym zachowaniem poprzez zgłoszenie tego kierownictwu firmy Skrivanek, którego zadaniem jest ich weryfikacja, a jeśli to konieczne – zbadanie i wykonanie odpowiednich działań, niezależnie od tego kim mogą być zaangażowane w nie osoby.

Jesteśmy dumni z naszego środowiska pracy. Obserwujemy i promujemy przestrzeganie praw człowieka; postępujemy z poszanowaniem różnych opinii, w tym opinii na temat religii, polityki, pochodzenia etnicznego i równości płci. To, że nasi pracownicy są różnorodni, mają różne opinie i przekonania, pomaga nam być kreatywną, pomyślnie rozwijającą się firmą. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek negatywne, agresywne lub dyskryminujące podejście do naszych pracowników, specjalistów językowych, klientów i współpracowników. Zasada równości przestrzegana jest przy zatrudnianiu pracowników i specjalistów językowych, rozwijaniu i doskonaleniu ich umiejętności, jeśli ich kwalifikacje i jakość pracy odpowiadają stawianym wymaganiom.

Zachęcamy naszych pracowników i specjalistów językowych do otwartego dialogu przy rozwiązywaniu problemów wymagających porady lub wsparcia, a także zachęcamy do zgłaszania wszelkich sugestii dotyczących usprawnienia naszej działalności biznesowej, komunikacji i jakości naszych usług.

3. Jakość usług

Chcemy, aby nasi klienci nam ufali, dlatego nieustannie pracujemy nad rozwojem i doskonaleniem się, zapewniając wysokiej jakości usługi i rozwijając się z duchem czasu. W stosunku do naszych klientów ponosimy odpowiedzialność i stosujemy systemy zarządzania jakością, które regularnie weryfikujemy i doskonalimy zgodnie z wymaganiami branży usług językowych.

Nie wprowadzamy naszych klientów w błąd co do świadczonych przez nas usług, a w przypadku problemów jakościowych badamy i dokonujemy niezbędnych poprawek. W przypadku konfliktu interesów pracownicy i specjaliści językowi muszą niezwłocznie poinformować odpowiedniego kierownika projektu lub kierownictwo firmy Skrivanek o sytuacji, która może mieć wpływ na wykonanie usługi. Sprawy te są rozpatrywane przez kierownictwo firmy Skrivanek w pierwszej kolejności i podejmowane są niezbędne działania w celu ochrony interesów klienta i firmy Skrivanek. Obowiązkiem specjalisty językowego jest również niezwłoczne poinformowanie odpowiedniego kierownika projektu, jeśli brakuje mu niezbędnych informacji lub narzędzi zapewniających wysoką jakość i terminowość obsługi. Zachęcamy również naszych specjalistów językowych do otwartego przedstawiania swoich pomysłów i sugestii dotyczących zapewnienia najwyżej jakości usług.

Strategię marketingu i sprzedaży usług opieramy na dostarczaniu informacji merytorycznych. W naszych reklamach nie używamy obraźliwych ani nacechowanych negatywnie komunikatów.

Dbamy o naszych klientów, dlatego pozytywne recenzje i rekomendacje klientów traktujemy jako największe chwile sukcesu. Dbamy o zasady ochrony danych naszych klientów.

4. Poufność

Bezpieczeństwo danych i informacji jest dla nas istotną kwestią. Skrivanek z rozwagą i odpowiedzialnością obchodzi się z informacjami powierzonymi firmie przez specjalistów językowych, klientów i innych współpracowników oraz przestrzega wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony danych i informacji. Nasi pracownicy i specjaliści językowi przestrzegają poufności w odniesieniu do wszelkich dokumentów i materiałów klienta, w przypadku gdy informacje te nie są publicznie dostępne. Skrivanek nie przechowuje informacji, które nie są niezbędne do realizacji zamówienia przez firmę. Utrzymujemy nasz wewnętrzny system odpowiedzialny za księgowość i cyberbezpieczeństwo.

5. Współpraca z dostawcami

Razem możemy więcej. Współpraca z dostawcami to element naszego długofalowego rozwoju biznesowego, dlatego dobieramy ich z wielką starannością, mając na uwadze ich reputację, odpowiedzialną działalność biznesową oraz długoterminową współpracę. Jesteśmy otwarci na temat kryteriów wyboru naszych partnerów do współpracy, a także jesteśmy gotowi udzielić więcej informacji tym dostawcom, którzy nie spełniają tych kryteriów. Jesteśmy również szczerzy, jeśli chodzi o przypadki potencjalnych konfliktów interesów, ponieważ mogą one stać się powodem odmowy współpracy.

Skrivanek dokonuje wszystkich płatności na podstawie dokumentów zlecenia płatniczego i zachowuje się odpowiedzialnie wobec płatności należnych naszym współpracownikom.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić należytą dbałość o poufne informacje naszych partnerów, które zostały ujawnione firmie w wyniku współpracy, oraz przestrzegamy zasad poufności uzgodnionych przez obie strony.

6. Prezenty i inne dodatkowe rekompensaty

Kierownictwo i specjaliści językowi Skrivanek mogą przyjmować lub wręczać drobne symboliczne upominki, jeśli są one ściśle związane z interesami biznesowymi firmy Skrivanek i nie przekraczają norm określonych w przepisach. Dopuszczalny jest udział w posiłkach związanych z działalnością biznesową lub wydarzeniach związanych z rozwojem i utrzymaniem biznesu, na przykład konferencjach i seminariach. Prezenty nie mogą mieć charakteru pieniężnego.

Nasi pracownicy i specjaliści językowi nie przyjmują zaproszeń do drogich restauracji, lokali rozrywkowych ani innych drogich prezentów, w tym pieniędzy lub kart podarunkowych od partnerów w czasie, gdy reprezentują interesy Skrivanek. Drogie prezenty należy niezwłocznie zwrócić ofiarodawcy, wyjaśniając, że przekraczają kodeks postępowania firmy Skrivanek. Jeśli z jakiegokolwiek powodu prezent nie może zostać zwrócony darczyńcy, należy go przekazać kierownictwu Skrivanek, które przeznaczy go na cele charytatywne.

7. Wykorzystanie zasobów firmy

Specjaliści językowi Skrivanek wykorzystują zasoby firmy, w tym własność intelektualną, z korzyścią dla firmy, a nie dla swoich osobistych interesów. Nieostrożność, zaniedbanie, marnotrawstwo lub kradzież środków bezpośrednio wpływają na wyniki finansowe Skrivanek i są niedozwolone. Działanie takie może też podlegać karze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Stanowisko polityczne i religijne

Współpracujemy z instytucjami państwowymi i rządem, jesteśmy przedstawicielami naszej dziedziny działalności i jako tacy uczestniczymy w dyskusji o sprawach społecznych. Skrivanek nie wspiera żadnych partii politycznych, polityków, ruchów ani organizacji politycznych czy religijnych, ani finansowo, ani w żaden inny sposób. Skrivanek przestrzega i szanuje osobisty wybór swoich pracowników i specjalistów językowych, aby wyrażać swoje poglądy polityczne lub religijne i wspierać je osobiście, o ile nie odbywa się to w imieniu firmy. Środowiska pracy oraz zasobów firmy nie można wykorzystywać jako platformy wsparcia osobistego. W przypadku wsparcia indywidualnego, pracownicy i specjaliści językowi muszą przestrzegać procedury określonej w przepisach. Działania, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub skutkować podejrzeniem korupcji, są niedozwolone.

Skrivanek wspiera przejrzysty, profesjonalny i uzasadniony finansowo udział w wydarzeniach charytatywnych, kulturalnych i innych. Na podstawie takiego wsparcia, niezależnie od jego wielkości, musi istnieć jasny plan, w jaki sposób firma może się rozwijać w dłuższej perspektywie, angażując się w taką współpracę i czy ma to pozytywny długoterminowy wpływ na społeczeństwo.

9. Troska o środowisko

Skrivanek działa z poszanowaniem środowiska. Bierzemy pod uwagę każdą czynność i jej wpływ na środowisko, a także to, jak każdy pracownik i specjalista językowy może mieć wpływ na odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych. Staramy się, aby wszystkie wykorzystywane przez nas materiały, zostały ponownie wykorzystane, posortowane, poddane recyklingowi i/lub zutylizowane w odpowiedzialny sposób. Każde, nawet małe działanie, pomaga poprawić sytuację, na przykład gaszenie światła przed wyjściem z biura.

10. Rola przywódcza firmy Skrivanek

Tylko menadżerowie naszej firmy lub osoby przez nich upoważnione mogą oficjalnie reprezentować firmę w mediach publicznych lub podczas wydarzeń.

Menedżerowie firmy Skrivanek reprezentują interesy firmy i ponoszą dodatkową odpowiedzialność, aby być wzorem etycznego postępowania, a także utrzymywać go i wspierać w firmie.

Rolą naszych menedżerów jest wspieranie pracowników i specjalistów językowych, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące etyki oraz wspieranie uczciwości i zaufania. Menedżerowie firmy Skrivanek nie mogą w żadnych okolicznościach wydawać bezpośrednich lub pośrednich poleceń niezgodnych z kodeksem postępowania, a także nie mogą wspierać naruszenia lub zaniedbania kodeksu postępowania. Nasi menedżerowie mają obowiązek poświęcić swój czas na rozpatrzenie każdej kwestii dotyczącej etyki, a także na wyjaśnianie kodeksu postępowania nowym pracownikom. Menedżerowie wspierają etyczne zachowanie pracowników i specjalistów językowych, a w razie jakichkolwiek pytań lub problemów służą pomocą w udzielaniu odpowiedzi i rozwiązań.