Audytor / lektor języka tureckiego

Jesteś lektorem języka tureckiego i chcesz dołączyć do zespołu Focusa jako audytor? Wypełnij formularz na dole strony!

Realizujemy ciekawe projekty, pracujemy dla świetnych klientów i nieustannie rozwijamy nasz zespół. Zapewniamy wsparcie wdrażające do pracy na platformie oraz stałą opiekę koordynatora.

Nasi audytorzy sprawdzają części pisanie oraz mówienie, przygotowują nowe testy oraz mogą również podjąć współpracę jako lektorzy w szkole językowej lub tłumacze.

  Formularz zgłoszeniowy:

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informujemy, iż:
  1.Administratorem danych jest Skrivanek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17.
  2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@skrivanek.pl.
  3.Dane zbierane są dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
  Dane przetwarzane są w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy:
  • w przypadku umowy o pracę – na podstawie art. 221§1 Kodeksu Pracy (art.6 ust.1 lit. b, c RODO)
  • w przypadku umowy cywilnoprawnej – na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO.
  • w zakresie danych dodatkowych (innych niż opisane w art.221§1 Kodeksu Pracy) oraz w przypadku wyrażenia zgody na dalsze rekrutacje – na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda
  4.Dane będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy lub przez okres 12 miesięcy – jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać w razie potrzeby dla celów ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 36 miesięcy (na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO).
  5.Odbiorcami danych w rozumieniu art.4 pkt.9 RODO mogą być uprawnione instytucje określone przez przepisy prawa oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz administratora i którym te dane są powierzane.
  6.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Żądanie w sprawie realizacji swoich praw można przesłać na adres kontaktowy inspektora ochrony danych, podany powyżej.
  7.Ma Pani/Pan też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8.Podanie danych w zakresie określonym przepisami Kodeksu Pracy jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą.