WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTÓW JĘZYKOWYCH ZAMÓWIONYCH PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

Artykuł 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze warunki świadczenia usług audytów językowych (dalej „WŚU”) dotyczą wszystkich usług związanych z audytami językowymi świadczonych przez firmę Skrivanek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-550), Plac Konstytucji 6/75, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024886, posiadająca NIP: 6342245400 oraz REGON: 273716037 (dalej „SKRIVANEK”) oraz podmiotów, na rzecz których SKRIVANEK świadczy usługi, zwanych dalej łącznie „KLIENTAMI”,
a osobno „KLIENTEM”.
2. Zgodnie z postanowieniami niniejszych WŚU uważa się, że skutki czynności prawnych dokonywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, systemu informatycznego SKRIVANEK lub formularzy SKRIVANEK są na równi ze skutkami czynności prawnych dokonywanych w formie pisemnej, chyba że ustawa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Artykuł 2 Opis usługi

1. SKRIVANEK oferuje swoim KLIENTOM usługę audytu językowego online (dalej „AUDYTY”, a osobno „AUDYT”) dostępną na platformie app.focusaudits.eu oraz jej różnych rozszerzeniach i odmianach, w tym dowolnej aplikacji mobilnej, zwanych dalej łącznie jako „PLATFORMA”.
2. AUDYT oferowany przez SKRIVANEK polega na ocenie znajomości języka obcego jednej lub większej liczby osób (dalej „AUDYTOWANI”, a osobno „AUDYTOWANY”) do komunikowania się w języku obcym, szczegółowo opisanych poniżej. Ewaluacja budowana jest na podstawie zaleceń Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (dalej „CEFR”).
3. AUDYT podlega ocenie i analizie przez SKRIVANEK i/lub współpracujących z nim nauczycieli języków obcych (zwanych dalej „AUDYTORAMI”, a osobno „AUDYTOREM”).
4. Wyniki AUDYTU przekazywane są KLIENTOWI w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych w formie raportu, ze wskazaniem zgodności z europejskim poziomem CEFR oraz podsumowaniem odpowiedzi udzielonych przez AUDYTOWANEGO na różne pytania zaproponowane podczas AUDYTU. Wyniki te są przekazywane KLIENTOWI za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. O ile SKRIVANEK i KLIENT nie uzgodnili inaczej, wyniki AUDYTU nie są przekazywane przez SKRIVANEK AUDYTOWANYM. KLIENT może swobodnie przekazać wynik AUDYTOWANEMU, który o to poprosi.
6. KLIENT rozpatrzy wszelkie zastrzeżenia AUDYTOWANEGO do wyników AUDYTU, bez angażowania w tym zakresie SKRIVANEK. KLIENT przyjmuje do wiadomości, że nie będzie ponownego badania AUDYTU AUDYTOWANEGO, w tym w przypadku sprzeciwu AUDYTOWANEGO co do jego wyników AUDYTU.

Artykuł 3 Zapewnienie dostępu do usługi

1. W celu uzyskania dostępu do usługi oferowanej przez SKRIVANEK KLIENT otrzymuje dostęp do AUDYTU w postaci unikalnego linku.
2. Korzystanie z PLATFORMY podlega warunkom korzystania z PLATFORMY (https://focusaudits.eu/pl/warunki-korzystania-dla-audytowanych/). Uznaje się, że każdy AUDYTOWANY uzyskujący dostęp do platformy zaakceptował niniejszy regulamin.
3. Jeden AUDYT przyznaje prawo do następujących usług:
2.1. Jeden indywidualny dostęp do AUDYTU, z możliwością wysłania predefiniowanego zaproszenia do AUDYTU.
2.2. Ocena AUDYTU przez jednego z AUDYTORÓW SKRIVANEK.
2.3. Wyniki w formie raportu zawierające: ogólny wynik w skali CEFR, ogólną punktację punktową, ogólną ocenę procentową, ogólną ocenę opisową, wynik w skali CEFR oraz punktację procentową każdej części AUDYTU, ocenę opisową każdej części AUDYTU.
3. Każdy wygenerowany indywidualny dostęp do AUDYTU skutkuje automatycznym wykorzystaniem AUDYTU, niezależnie od tego, czy AUDYTOWANY wykonał AUDYT.
4. KLIENT ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z AUDYTU. W związku z tym SKRIVANEK nie ponosi odpowiedzialności za zwrot w całości lub w części niewykorzystanego AUDYTU.

Artykuł 4 Obowiązki Klienta

1. W celu wysłania przez SKRIVANEK zaproszenia do AUDYTU bezpośrednio do AUDYTOWANEGO z PLATFORMY, KLIENT przekazuje SKRIVANEK za pośrednictwem PLATFORMY lub za pośrednictwem poczty elektronicznej następujące informacje:
1.1. imię i nazwisko AUDYTOWANEGO, które mogą podlegać pseudonimizacji;
1.2. aktualny adres e-mail AUDYTOWANEGO;
1.3. język komunikacji z AUDYTOWANYM (polski, angielski, francuski lub niemiecki);
2. Przekazując SKRIVANEK wyżej wymienione informacje, KLIENT oświadcza, że posiada pełne prawo do udostępniania SKRIVANEK danych osobowych AUDYTOWANEGO.
3. Imię i nazwisko AUDYTOWANEGO może podlegać pseudonimizacji dokonywanej przez KLIENTA. W takim przypadku SKRIVANEK otrzyma imię i nazwisko AUDYTA tylko w formie pseudonimzowanej.
4. W przypadku niepodania adresu e-mail AUDYTOWANEGO lub jego pseudonimizacji, KLIENT zobowiązuje się do dostarczenia AUDYTOWANEMU unikalnego linku do AUDYTU bez użycia wysyłania zaproszenia bezpośrednio z PLATFORMY.
5. Wyraźnie uzgadnia się, że SKRIVANEK nie gwarantuje tożsamości AUDYTOWANEGO, który faktycznie wykonał AUDYT,
a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieuczciwego wykorzystania lub złej woli AUDYTOWANEGO względem osobistego zaproszenia do AUDYTU.

Artykuł 5 Klauzula poufności

1. SKRIVANEK zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazanych i udostępnionych mu przez KLIENTA
w celu przygotowania zamówienia i/lub prawidłowego wykonania Usługi. Informacje te mogą być ujawnione wyłącznie pracownikom i podwykonawcom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie i realizację Zamówienia. SKRIVANEK niniejszym oświadcza, że wszyscy podwykonawcy zaangażowani w realizację zamówień KLIENTA zawarli umowę o zachowaniu poufności w odniesieniu do wszelkich informacji KLIENTÓW.
2. W celu zagwarantowania bezstronności oceny AUDYTU przez AUDYTORÓW, odpowiedzi AUDYTOWANEGO na pytania zadane
w AUDYCIE są mu przekazywane w formie zanonimizowanej.

Artykuł 6 Dane osobowe

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze współpracą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w szczególności przetwarzania tych danych w sposób rzetelny i przejrzysty oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony integralności i poufności danych.
2. KLIENT oświadcza, że jest upoważniony do przekazania SKRIVANEK danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez SKRIVANEK dostępne są na stronie internetowej SKRIVANEK pod adresem: https://focusaudits.eu/pl/zasady-ochrony-prywatnosci/ i stanowią integralną część niniejszych WŚU.

Artykuł 7 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień WŚU zostanie uznanych za nieważne i/lub niemające zastosowania w wyniku zastosowania przepisów prawa, rozporządzenia lub prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, pozostałe postanowienia zachowują pełną moc obowiązującą.
2. Fakt, że SKRIVANEK nie powołuje się na żadną z klauzul WŚU w dowolnym momencie, nie oznacza zrzeczenia się możliwości dochodzenia tych samych klauzul w przyszłości.
3. WŚU podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory związane z wynikającymi z niego zobowiązaniami będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Polsce. Strony będą starały się znaleźć polubowne rozwiązanie w przypadku braku porozumienia co do wykonania lub interpretacji niniejszych WŚU.
4. WŚU zostały sporządzone w dwóch wersjach językowych. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią WŚU w języku polskim a treścią WŚU w języku angielskim, wiążąca jest polska wersja językowa.

WŚU zaktualizowane w dniu 08.03.2023 r.