Regulamin platformy Focus Audit Tool

Niniejszy Regulamin platformy Focus Audit Tool, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady funkcjonowania platformy internetowej znajdującej się pod domeną https://app.focusaudits.eu, której administratorem i właścicielem jest Skrivanek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie.

I. Postanowienia ogólne

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte w nim terminy oznaczają:
a. Skrivanek – Skrivanek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres Plac Konstytucji 6/75, 00-550 Warszawa), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024886, NIP: 634-22-45-400, kapitał zakładowy: 150 040,00 PLN.
b. Platforma – platforma Focus Audit Tool, internetowa platforma dla podmiotów współpracujących ze Skrivankiem i ich pracowników oraz pracowników Skrivanka znajdująca się pod adresem https://app.focusaudits.eu, umożliwiająca zlecanie, świadczenie oraz monitoring usług audytowania.
c. Usługa elektroniczna – odpłatna usługa polegająca na zamawianiu i realizacji audytów za pośrednictwem Platformy.
d. Klient – podmiot współpracujący ze Skrivankiem, na podstawie Umowy, formularza zamówienia bądź innych wiążących ustaleń.
e. Użytkownik – osoba posiadająca Konto Użytkownika na platformie.
f. Konto Użytkownika – prowadzone dla Użytkownika konto, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Platformy.
g. Dane kontaktowe – imię, nazwisko, e-mail oraz numer telefonu Użytkownika, które podawane są w celu rejestracji i kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Skrivankiem.
h. Parametry dostępu – nazwa i hasło Użytkownika uprawnionego do korzystania z Platformy.
i. Treści – informacje i dokumenty udostępniane na Platformie na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Skrivanek oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z Platformy, w celu świadczenia usługi elektronicznej oraz zapewniania bezpośredniego dostępu do informacji związanych ze świadczoną przez Skrivanek usługą elektroniczną, a także zatwierdzania raportów płatności za świadczoną usługę elektroniczną.
2. Platforma zezwala Użytkownikom na przeglądanie, tworzenie, edycję i pobieranie Treści w zależności od nadanych im roli i uprawnień.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Z Platformy korzystać mogą wyłącznie Użytkownicy. Użytkownikiem można zostać jedynie poprzez założenie Konta Użytkownika przez Skrivanek.
2. Użytkownik może korzystać z Platformy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem i na zasadach określonych w Regulaminie, innej Umowie zawartej pomiędzy Skrivankiem a Użytkownikiem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Korzystanie z Platformy wymaga akceptacji Regulaminu oraz respektowania jego postanowień. Użytkownik akceptuje Regulamin poprzez logowanie się na Platformie. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że:
a. miał/miała/mieli realną i faktyczną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu przed jego akceptacją;
b. zapoznał/zapoznała/zapoznali się z nim, zrozumiał/zrozumiała/zrozumieli jego treść i go akceptuje, a także zobowiązuje się do jego przestrzegania;
c. zobowiązuje się do podawania wszelkich danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, a także ponosi odpowiedzialność za wszelkie wprowadzone dane, w tym dane osobowe, na Platformie.
4. Użytkownika w ramach korzystania z Platformy obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Jeśli inna umowa nie stanowi inaczej, korzystanie z Platformy i jej funkcji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści zawartych na Platformie, ponadto:
a. Platforma i Treści są chronione przez prawo polskie regulujące ochronę praw własności intelektualnej, tym samym należy traktować jak każdy inny produkt chroniony prawami autorskimi;
b. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Platformy Treści, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania;
c. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania Platformy oraz jej Treści.
6. Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla Użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Skrivanek zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Platformy spowodowanego koniecznością wykonania prac technicznych, przy czym zobowiązuje się jednocześnie by przerwa taka trwała jak najkrócej oraz do poinformowania Użytkowników o przerwie technicznej i przewidywanym czasie jej trwania.
7. Skrivanek nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy niewynikające z jego winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne.
8. Dostęp i korzystanie z Platformy jest możliwe na dowolnego typu komputerze/laptopie bądź urządzeniu mobilnym, wyposażonych w oprogramowanie przeglądarki internetowej Google Chrome bądź Mozilla Firefox w najnowszej dostępnej wersji, oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych.
9. Każdy Użytkownik posiada własne Konto Użytkownika na Platformie, odnośnie którego:
a. Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z Platformy, zostaną przekazane Użytkownikowi przed pierwszym logowaniem;
b. hasło Użytkownika jest przetrzymywane w sposób uniemożliwiający jego ujawnienie. W przypadku zapomnienia hasła, Użytkownik zobowiązany jest skorzystać z opcji umożliwiającej ustalenie nowego hasła;
c. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim oraz chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane Parametry dostępu. Wszelkie czynności wykonane z użyciem wymienionego loginu i hasła są traktowane jako wykonane przez Użytkownika, który otrzymał login i hasło;
d. w przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało ono odczytane lub wykradzione przez osobę nieuprawnioną, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Skrivanek oraz do ustalenia nowego hasła.
10. Skrivanek zastrzega sobie prawo czasowego lub bezwzględnego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Platformy z następujących przyczyn:
a. rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika bądź postanowień wynikających z umowy zawartej między Użytkownikiem lub Klientem a Skrivankiem;
b. zaistnienia uzasadnionego podejrzenia o: korzystanie z Platformy przez inne osoby posiadające parametry dostępu przyznane Użytkownikowi, wykorzystywaniu informacji zawartych na Platformie w celach nieuczciwej konkurencji, kopiowaniu bądź rekompilowaniu struktur oprogramowania Platformy;
c. zgłoszenia przez Klienta konieczności zablokowania Konta Użytkownika;
d. zakończenia okresu umowy zawartej między Skrivankiem a Klientem lub Użytkownikiem.
11. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyn zablokowania.

IV. Reklamacje

1. Skrivanek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy, w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w najszybszym możliwym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Skrivanek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
3. Problemy związane z funkcjonowaniem Platformy Użytkownik powinien zgłaszać drogą elektroniczną na adres: contact@focusaudits.eu.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usługi dostępu do Platformy w terminie 3 dni od powzięcia informacji o niezgodności podejmowanych działań przez Platformę z Regulaminem, a także o problemach technicznych pod rygorem ich późniejszego pozostawienia bez rozpatrzenia.
5. Podstawę reklamacji stanowi zgłoszenie przez Użytkownika dokonane zgodnie z punktem wyżej, informujące o problemach w korzystaniu z Platformy. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane Użytkownika umożliwiające w jednoznaczny sposób jego identyfikację, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Skrivanek lub podmiot przez niego upoważniony zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: contact@focusaudits.eu.
8. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony. Użytkownik na Adres kontaktowy otrzyma informacje o rozpatrzeniu reklamacji, a także o ewentualnym przedłużeniu terminu na jej rozpatrzenie.

V. Odpowiedzialność Skrivanka

1. Platforma stanowi jedynie wsparcie do obsługi usług audytowania realizowanych na rzecz Klienta.
2. Skrivanek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
3. Skrivanek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Platformy oraz następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
4. Skrivanek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Platformy przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Platformę w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VI. Polityka prywatności i pliki cookies

1. Aktualne Zasady Ochrony Prywatności Skrivanek znajdują się pod adresem: https://focusaudits.eu/zasady-ochrony-prywatnosci/
2. Aktualna polityka dotycząca plików cookie znajduje się pod adresem: https://focusaudits.eu/polityka-dotyczaca-plikow-cookie/

VII. Postanowienia końcowe

1. Jeżeli jedna lub więcej klauzul Regulaminu zostanie uznana za nieważną i/lub niemożliwą do zastosowania na mocy prawa, rozporządzenia lub w wyniku prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, pozostałe klauzule zachowują pełną moc obowiązującą. Fakt, że Skrivanek nie powołuje się na żadne z postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, nie oznacza rezygnacji z dochodzenia tych samych postanowień w przyszłości.
2. Dodatkową pomoc oraz informacje o działaniu Platformy Użytkownik może uzyskać kontaktując się ze Skrivankiem drogą elektroniczną, pisząc na adres: contact@focusaudits.eu.
3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika i Skrivanka na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie spory związane z wynikającymi z niego zobowiązaniami będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Polsce.
5. Skrivanek zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Platformy bez konieczności informowania o tym fakcie jej Użytkowników, o ile zmiany te nie będą wymagały zmiany niniejszego Regulaminu.

Regulamin zaktualizowany w dniu 08.03.2023.